ROLAND DG - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


W niniejszym dokumencie stosuje się następujące definicje:

♣ „DGN”: jest spółką zależną Roland DG Europe Holdings B.V. (nr VAT NL853827977B01, z siedzibą w Amstelveen, Holandia („EKHD”)), która zarządza zamówieniami i wystawia faktury we własnym imieniu na produkty sprzedawane w imieniu EHD.
♣ „Klient”: oznacza osobę lub organizację, która nabywa produkty od DGN.
♣ „Produkty”: wszelkie fizyczne towary, które DGN zgodziła się dostarczyć Klientowi.
♣ „Zamówienie”: wniosek Klienta o dostawę produktów.
♣ „Warunki”: niniejsze zasady i warunki.
♣ „Umowa”: oznacza umowę pomiędzy DGN, a Klientem na sprzedaż i zakup Produktu wynikającą z zamówienia Klienta, z uwzględnieniem warunków.

1. Zamówienia należy wysyłać do DGN na piśmie (pocztą elektroniczną, faksem, listownie) lub za pośrednictwem elektronicznej platformy zamówień zapewnionej przez DGN. W zależności od dostępności DGN może realizować zamówienia w całości lub częściowo.

2. Wszystkie faktury płatne są przelewem bankowym na rzecz Danske Bank – BIC/SWIFT: DABADKKK i nr IBAN DK22 3000 3345 6034 09, o ile DGN i Klient nie uzgodnią wyraźnie inaczej.

3. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury DGN są płatne w gotówce netto na rachunku bankowym DGN. Zamawiający nie może wstrzymać płatności, ani dokonywać potrąceń z ceny towaru z tytułu roszczeń. W przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków płatności DGN ma prawo do wstrzymania dostaw bez powiadomienia o niedotrzymaniu warunków płatności oraz do odmowy realizacji nowych zamówień. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie, jest on prawnie zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 10% w skali roku bez dodatkowego wezwania do zapłaty. Jeśli Klient nie zapłaci w ciągu jednego miesiąca od terminu płatności, będzie również zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 10% całkowitej ceny, z zastrzeżeniem kwoty minimum 65 euro, również bez konieczności wezwania do zapłaty. W przypadku płatności częściowej cała kwota kary pieniężnej jest nadal należna. W przypadku odsprzedaży towaru, Klient odstępuje na rzecz DGN w drodze zastawu, począwszy od tego momentu, wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży.

4. Opóźnienie w zapłacie faktury przez Klienta powoduje natychmiastową wymagalność faktur przypadających do zapłaty. Ponadto DGN ma prawo zawiesić wykonanie wszystkich indywidualnych umów sprzedaży bez uprzedniego powiadomienia w przypadku zwłoki w płatności jednej z faktur lub przekroczenia limitów na koncie kredytowym Klienta.

5. Wszelkie oferty cenowe podawane są zawsze wyłącznie w celach informacyjnych. O ile nie uzgodniono inaczej, oferty DGN obowiązują przez okres 4 tygodni od daty wydania. Oferowana cena opiera się na cenach obowiązujących z wyłączeniem podatku VAT, kosztów, ceł itp. Ceny podane przez Klienta na jego zamówieniach nie są wiążące, chyba że zostaną potwierdzone przez upoważnioną osobę w DGN. Wszystkie informacje zawarte w broszurach, publikacjach, instrukcjach obsługi itp. dotyczące dostaw mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią gwarancji, chyba że wyraźnie określono inaczej. DGN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje.

6. Potwierdzone zlecenia nie mogą być anulowane bez akceptacji anulowania przez osobę upoważnioną w DGN. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia, odstąpienia od umowy lub niemożności wykonania umowy z winy Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości co najmniej 25% całkowitej kwoty. Ponadto klient może zostać obciążony kosztami logistycznymi i administracyjnym poniesionymi przez DGN.

7. Własność sprzedanych i dostarczonych Produktów przechodzi na klienta wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty za Produkty dostarczone przez DGN. W przypadku braku skutecznej płatności na rzecz DGN umowa pomiędzy Handlowcem a DGN ulega rozwiązaniu, a DGN ma prawo do odzyskania Produktów.

8. Niezależnie od klauzuli 7, Klient ponosi, od momentu załadunku w magazynie EHD, wszelkie ryzyko utraty lub pogorszenia jakości Produktów będących przedmiotem zastrzeżenia własności, jak również wszelkich szkód, które Klient poniesie do momentu odzyskania przez DGN należności za Produkty.

9. DGN dokłada wszelkich starań, aby terminy dostaw przez niego podane były dotrzymywane, jednak czas dostawy nie będzie kluczowy, a DGN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia, opóźnienia lub błędy w dostawie, ani też nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego tytułu szkody. Opóźnienie w dostawie lub przekroczenie terminu docelowego nie będzie podstawą do żądania przez Klienta rozwiązania Umowy i/lub dochodzenia odszkodowania od DGN. Klient nie jest również uprawniony do jakichkolwiek innych roszczeń w tym zakresie.

10 Klient jest zobowiązany powiadomić DGN na piśmie o wszelkich brakach w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy. W przypadku braku takiego powiadomienia uznaje się, że Klient otrzymał Produkty w całości. DGN może dokonywać częściowych dostaw.

11 Jeżeli wymagana jest organizacja dostawy przez DGN, Klient jest odpowiedzialny za podanie poprawnego i kompletnego adresu dostawy, wraz z wytycznymi dotyczącymi dostawy, ograniczeniami dostępu i ewentualnymi ograniczeniami rozładunku. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa Produktów odbywa się na miejscu u odbiorcy. DGN ma prawo odmówić dostawy, jeśli warunki rozładunku zostaną uznane za zbyt trudne lub niebezpieczne dla produktu. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z nieprawidłowych lub niekompletnych instrukcji obciążają Klienta, w tym koszty magazynowania. Jeżeli dostawa nie może być zrealizowana w ciągu 8 dni kalendarzowych od pierwszej proponowanej daty dostawy, DGN ma prawo anulować zamówienie i obciążyć Klienta wszelkimi kosztami wynikającymi z prób dostawy i czasowej rezerwacji produktów.

12 Jeżeli Klient odbierze produkty z magazynu DGN, DGN powiadomi Klienta o gotowości produktów do odbioru, podając masę, objętość i numer referencyjny załadunku. Produkty należy odebrać w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, w przeciwnym razie zostanie naliczony okres przestoju w magazynie. O ile nie uzgodniono inaczej, Klient dokona odbioru za pomocą środków transportu właściwych dla bezpiecznego załadunku i transportu. Przewoźnik upoważniony przez Klienta dostarczy wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru, transportu i, w stosownych przypadkach, eksportu. DGN i pracownicy magazynu mogą odmówić załadunku w przypadku braku dokumentów, jeśli warunki zostaną uznane za niebezpieczne lub nieodpowiednie dla rodzaju i ilości towarów.

13 W przypadku eksportu do kraju spoza UE, DGN sporządza niezbędne dokumenty umożliwiające transport towarów aż do granicy zewnętrznej UE. Koszty administracyjne związane z utworzeniem tych dokumentów obciążają Klienta. Wszelkie koszty związane z wywozową odprawą celną, opłatami importowymi i podatkami obciążają Klienta. W przypadku odbioru przez Klienta lub jego upoważnionego przewoźnika, klient jest odpowiedzialny za udowodnienie, że towar opuścił obszar UE. Wszystkie opłaty i grzywny, którymi DGN zostałaby obciążona, gdyby te czynności nie zostały wykonane w wymaganym terminie, będą naliczane klientowi wraz z odsetkami.

14 W przypadku sprzedaży z magazynu DGN, po przyjęciu towaru przez Klienta, DGN nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za widoczne wady. W przypadku dostawy towaru do Klienta, Handlowiec zobowiązuje się do sprawdzenia dostarczonych mu towarów niezwłocznie po ich dostarczeniu. Różnice i wady muszą być wymienione w dowodzie dostawy. DGN ponosi odpowiedzialność za widoczne wady tylko wtedy, gdy reklamacja zostanie złożona w formie pisemnej w ciągu 48 godzin po montażu w siedzibie klienta końcowego. Reklamacje dotyczące widocznych wad złożone później nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy raport przedstawiający wady.

15 DGN ponosi odpowiedzialność za wady ukryte tylko wtedy, gdy zarejestrowana reklamacja zostanie złożona w ciągu 6 miesięcy od momentu instalacji u klienta końcowego. Po tym okresie roszczenie na tej podstawie jest wykluczone. Wszelkie roszczenia z tytułu wad ukrytych należy zgłaszać w ciągu 9 miesięcy od daty montażu, w przeciwnym razie roszczenia te tracą ważność i ulegają przedawnieniu.

16 Odpowiedzialność DGN za ukryte i/lub widoczne wady ogranicza się w każdym przypadku do naprawy produktu i/lub wymiany części, z wyłączeniem wszelkich kosztów i/lub szkód.

17 DGN nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani nie jest uznawana za naruszającą umowę z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania jakiegokolwiek zobowiązania DGN w odniesieniu do produktu, jeżeli opóźnienie było spowodowane przyczynami pozostającymi poza kontrolą DGN (w tym na przykład, między innymi, zdarzeniami „siły wyższej”, sporami pracowniczymi, niedostępnością części na rynku w panujących warunkach), zmianą wymogów ustawowych. W takim przypadku DGN ma prawo zawiesić dostawy lub odstąpić od umowy.

18 Zwrotów do magazynu DGN można dokonać tylko wtedy, gdy najpierw uzyskano zezwolenie z numerem referencyjnym RMA. Zwroty bez takiego odniesienia zostaną odrzucone. Przyjęcie zwrotu towaru nie oznacza, że za towar zostanie przyznany zwrot pieniędzy. Zwrot pieniędzy może być zależny od dalszej kontroli. Zwrot towaru następuje na odpowiedzialność strony zwracającej i musi zostać zakończony w ciągu 10 dni od podania numeru referencyjnego RMA.

19 DGN gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie towarów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy. DGN zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu lub jego poszczególnych elementów w przypadku wykrycia w okresie jego użytkowania i w terminach określonych w niniejszej gwarancji awarii, wad lub usterek wynikających z wad produkcyjnych, które powodują, że produkt lub jego poszczególne elementy przestają być zgodne z celem, dla którego został stworzony. Dla celów niniejszej gwarancji Klient jest zobowiązany do zgłoszenia DGN każdej usterki i/lub usterki urządzenia nie później niż w ciągu 8 dni od jej wykrycia. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad lub szkód spowodowanych przez Klienta na skutek zaniedbań w użytkowaniu lub niewłaściwego użytkowania towaru w porównaniu z jego przeznaczeniem, lub na skutek napraw, wymiany poszczególnych elementów, konserwacji dokonanej przez osoby nieuprawnione lub na skutek jakichkolwiek okoliczności niezależnych od DGN. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za utratę produkcji, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, utratę umów, odszkodowania retorsyjne, straty finansowe, utratę czasu ani za żadne inne straty wtórne lub pośrednie, niezależnie od tego, czy wynikają one z opóźnienia, dostawy wadliwych towarów lub w inny sposób.

20 DGN nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe wyrządzone przez produkt po jego dostarczeniu i w czasie, gdy znajduje się on w posiadaniu Klienta. DGN nie ponosi również odpowiedzialności za żadne uszkodzenia produktów wytworzonych przez Klienta ani produktów, których częścią są produkty Klienta. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność DGN jest ograniczona do wartości umowy. Jeżeli DGN ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody materialne opisane w poprzednim akapicie, Klient jest zobowiązany do zwolnienia z odpowiedzialności, obrony i zabezpieczenia DGN przed odpowiedzialnością.

21 Wytyczne dotyczące kontroli bezpieczeństwa handlu:

1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie w pełnej zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi na terytorium Handlowca, w szczególności w odniesieniu do ograniczeń w handlu i kontroli eksportu. Ponadto Klient jest zobowiązany do przestrzegania Polityki Kontroli Handlu Roland DG oraz wszelkich instrukcji, specyfikacji lub specjalnych środków ostrożności wskazanych przez Roland DG w związku z wykonywaniem wszelkich czynności dotyczących towarów. Roland DG dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie dostarczyć Klientowi ewentualne aktualizacje Polityki Kontroli Handlu Roland DG.

2. Na pierwsze żądanie Roland DG Klient potwierdzi zgodność z Polityką Kontroli Handlowej Roland DG.

3. Jeżeli firma Roland DG posiada informację lub może w sposób uzasadniony podejrzewać, że Handlowiec nie postępuje w myśl Polityki Kontroli Handlu Roland DG, firma DG Roland zachowuje prawo do tymczasowego zamrożenia wszystkich dostaw do Handlowca i rozwiązania umowy pomiędzy Roland DG a Handlowcem, bez jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Roland DG.

22 Żadne zmiany warunków sprzedaży DGN nie są wiążące dla DGN, chyba że zostały dokonane na piśmie i podpisane przez upoważnioną osobę z ramienia DGN.

23 Nieważność jednego z niniejszych warunków nie skutkuje nieważnością pozostałych postanowień ani żadnej umowy pomiędzy DGN a Klientem jako całością.

24 Do wszelkich sporów wynikających ze zleceń sprzedaży stosuje się prawo kraju, w którym DGN jest zarejestrowana, oraz właściwość sądu okręgu, w którym DGN jest zarejestrowana.

Każda ze stron potwierdza otrzymanie oryginału Ogólnych Warunków Sprzedaży.


W imieniu DGN

W imieniu Klienta