Oświadczenie o ochronie prywatności

 

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową; niniejsza polityka określa, w jaki sposób będziemy traktować Państwa dane osobowe.

(1) Jakie informacje zbieramy?

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

(a) informacje o komputerze użytkownika oraz o jego odwiedzinach i korzystaniu z tej strony internetowej (w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło przekierowania, długość wizyty, odsłony i nawigacja w witrynie internetowej);

(b) informacje, które podaje nam użytkownik w celu zarejestrowania się u nas (w tym między innymi: Nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail);

(c) informacje przekazywane nam przez użytkownika w celu subskrypcji naszych usług internetowych, powiadomień pocztą elektroniczną i/lub biuletynów informacyjnych (w tym między innymi: Nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail);

(d) wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać;

(2) Pliki cookie

Plik cookie składa się z fragmentu tekstu przesłanego przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywanego przez przeglądarkę. Informacje te są następnie odsyłane do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka pobiera stronę z serwera. Umożliwia to serwerowi identyfikację i śledzenie przeglądarki internetowej.

Możemy używać zarówno „sesyjnych”, jak i „trwałych” plików cookie. Sesyjne pliki cookie służą do śledzenia użytkownika podczas nawigacji w witrynie internetowej. Trwałe pliki cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia naszej stronie internetowej rozpoznania użytkownika podczas jego wizyty.

Pliki cookie sesji zostaną usunięte z komputera po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie będą przechowywane na Twoim komputerze do czasu ich usunięcia lub do określonej daty ważności.

Do analiz korzystania z tej strony internetowej używamy usługi Google Analytics. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Informacje generowane w związku z naszą stroną internetową są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z tej strony. Informacje te są przechowywane przez spółkę Google. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Większość przeglądarek pozwala na odrzucenie wszystkich plików cookie, podczas gdy niektóre pozwalają na odrzucenie tylko plików cookie innych podmiotów. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer można odrzucić wszystkie pliki cookie, klikając przycisk „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność” i wybierając opcję „Zablokuj wszystkie pliki cookie” za pomocą suwaka. Blokowanie wszystkich plików cookie będzie jednak miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

(3) Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem tej witryny internetowej będą wykorzystywane w celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w odpowiednich częściach witryny internetowej.

Możemy wykorzystywać dane osobowe do:

(a) administrowania witryną internetową;

(b) poprawy komfortu przeglądania przez personalizację strony internetowej;

(c) umożliwiania korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej;

(d) wysyłania towary zakupione za pośrednictwem strony internetowej i świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem strony internetowej;

(e) przesyłania użytkownikom wyciągów i faktur, i odbierania płatności od użytkowników

(f) wysyłania ogólnych (niemarketingowych) informacji handlowych;

g) wysyłania pocztą elektroniczną powiadomień, o które użytkownik wyraźnie poprosił;

(h) wysyłania użytkownikowi naszego biuletynu i innych materiałów marketingowych dotyczących naszej działalności lub działalności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą użytkownika zainteresować, drogą pocztową lub, jeżeli użytkownik udzielił na to wyraźnej zgody, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (użytkownik może poinformować nas w każdej chwili, jeżeli nie potrzebuje już materiałów marketingowych);

(i) dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach - ale informacje te nie będą wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników;

(j) rozpatrywania zapytań i skarg dotyczących strony internetowej, składanych przez użytkownika lub w jego imieniu;

W przypadku przekazania danych osobowych do publikacji na naszej stronie internetowej, będziemy je publikować i w inny sposób wykorzystywać zgodnie z udzieloną nam licencją.

Nie będziemy bez wyraźnej zgody użytkownika przekazywać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego.

(4) Ujawnianie informacji

Możemy ujawniać informacje o użytkowniku każdemu z naszych pracowników, członków kadry kierowniczej, agentów, dostawców lub podwykonawców, o ile jest to racjonalnie konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Ponadto możemy ujawniać dane osobowe użytkownika:

(a) w zakresie, w jakim wymaga tego od nas prawo;

b) w związku z postępowaniem sądowym lub ewentualnym przyszłym postępowaniem sądowym;

(c) w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym podawania informacji inny podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i zmniejszania ryzyka kredytowego);

d) kupującemu (lub potencjalnemu nabywcy) jakiegokolwiek obszaru działalności lub składnika aktywów, który sprzedajemy (lub zamierzamy sprzedać); oraz

(e) każdej osobie, co do której istnieją uzasadnione przypuszczenia, że może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, w przypadku gdy w naszej uzasadnionej opinii taki sąd lub organ mógłby nakazać ujawnienie tych danych osobowych.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej polityce ochrony danych, nie będziemy przekazywać danych osobowych osobom trzecim.

5) Przekazywanie danych za granicę

Dane, które zbieramy, mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju i przesyłane między dowolnymi krajami, w których prowadzimy działalność, aby umożliwić nam korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Przekazywane przez użytkownika informacje mogą być przekazywane do krajów, w których przepisy o ochronie danych osobowych nie są równoważne z przepisami obowiązującymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto dane osobowe podawane przez użytkownika do publikacji na stronie internetowej będą publikowane w Internecie i mogą być dostępne w Internecie na całym świecie. Nie możemy zapobiegać wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystywaniu takich informacji przez innych.

Użytkownik udziela wyraźnej zgody na takie przekazywanie danych osobowych.

(6) Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Podejmujemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.

Wszystkie podane przez użytkownika dane osobowe będziemy przechowywać na naszych bezpiecznych (zabezpieczonych hasłem i zaporą sieciową) serwerach. Wszystkie transakcje elektroniczne dokonywane przez użytkownika lub wychodzące od nas są szyfrowane za pomocą technologii SSL.

Oczywiście transmisja danych przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i danych użytkownika. Nie prosimy użytkownika o podanie hasła (oprócz sytuacji logowania się w witrynie).

(7) Zmiany w polityce

Możemy okresowo aktualizować niniejszą politykę prywatności, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Należy okresowo sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że zmiany odpowiadają oczekiwaniom użytkownika.

(8) Prawa użytkownika

Użytkownik może polecić nam, abyśmy dostarczyli użytkownikowi wszelkie dane osobowe, które przechowujemy na jego temat. Udzielenie takich informacji będzie uzależnione od:

a) uiszczenia opłaty (obecnie ustalonej na 10,00 GBP); oraz

(b) przedstawienie odpowiedniego dowodu tożsamości (w tym celu zazwyczaj przyjmujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez adwokata lub bank oraz oryginał rachunku za media z aktualnym adresem).

Możemy odmówić przekazania takich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownik może poinstruować nas, abyśmy nie przetwarzali jego danych osobowych w celach marketingowych, wysyłając do nas wiadomość e-mail, dzwoniąc do nas lub listownie.

(9) Witryny internetowe innych podmiotów

Witryna zawiera linki do innych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ochrony danych ani za praktyki stosowane w witrynach internetowych innych podmiotów.

(10) aktualizacja informacji

Prosimy użytkowników o informację, czy dane osobowe, które przechowujemy na ich temat należy poprawić lub zaktualizować.

(1) Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub naszego postępowania z Twoimi danymi osobowymi, napisz do nas pocztą elektroniczną na adres info@rolanddg.co.uk lub listownie na adres Roland DG UK Ltd, Griffin House, Windmill Road, Clevedon, North Somerset, BS21 6UJ.

12) Administrator danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za dane zgromadzone w tej witrynie internetowej jest Roland DG UK Ltd.